reg_ochrana_os_udajov

 


» Reklamácia
Postup pri reklamácii

1. Po vyplnení reklamačného formulára, reklamovaný tovar prosíme poslať na adresu:

JOKERMEDIA,s.r.o., Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda 929 01

 

2. K tovaru prosíme doložiť kópiu faktúry, reklamačný protokol,resp. testovaciu stránku.

 

Reklamačný protokol stiahnite tu >>>

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
  2. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  3. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak  tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b.tohto článku) tak,

že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

NjM1NT